sumida spot [view, meal, bai, night]

sumida spot [eat] chanko

Ryogoku

Cooking Yoshiba
Cooking Yoshiba
kappoyoshiba

2-14-5, Yokoami, Sumida-ku, Tokyo
Chanko
Sumo teahouse Terao
Sumo teahouse Terao
We will finish

2-16-5, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo
Chanko
Chanko Ouchi
Chanko Ouchi
Chanko house

2-9-6, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo
Chanko
Chanko Kirishima
Chanko Kirishima
As for the chanko, it is island

2-13-7, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo
Chanko
Chanko Tomoe liman
Chanko Tomoe liman
chankotomoegata

2-17-6, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo
Chanko
-Ryogoku - Edo NOREN
ChankoCafe, cafeJapanese dishes (sushi, side, grilling foods on an iron plate)
  • Kinshicho (0)
  • Ryogoku (10)
  • Around Skytree (0)
  • Mukoujima (0)
  • Around Kyojima (0)
  • Other (0)