sumida spot [view, meal, bai, night]

sumida spot [watch] tower view spot

Kinshicho

According to tower view
According to tower view
tawabyudori

The neighborhood of 2-8, Taihei, Sumida-ku, Tokyo
Tower view spot
Tobu hotel Levant Tokyo
HotelTower view spot
Law favor temple
Law favor temple
hoonji

1-26-16, Taihei, Sumida-ku, Tokyo
Tower view spotShinto shrine, Buddhist temple

Ryogoku

Dai-ichi Hotel Ryogoku
Dai-ichi Hotel Ryogoku
daiichihoteruryogoku

1-6-1, Yokoami, Sumida-ku, Tokyo
HotelTower view spot

Around Skytree

Oshiage Emperor's ancestors Shrine
Oshiage Emperor's ancestors Shrine
oshiagetensojinja

2-13-6, Narihira, Sumida-ku, Tokyo
Tower view spotShinto shrine, Buddhist temple
The Kitajukken River
The Kitajukken River
We came

The neighborhood of 1-19, Narihira, Sumida-ku, Tokyo
Tower view spot
Colored leaves bridge
Colored leaves bridge
momijibashi

Ishiwara, Sumida-ku, Tokyo 4, 1, Yokokawa
Tower view spot

Mukoujima

Ushijima Shrine
Ushijima Shrine
Ushijima pitching a camp

1-4-5, Mukoujima, Sumida-ku, Tokyo
Tower view spotShinto shrine, Buddhist temple
Sakurabashi
Sakurabashi
We work as Sakuraba

Mukoujima, Sumida-ku, Tokyo 1.5
Tower view spot
Sumida Park
Sumida Park
We do

Mukoujima, Sumida-ku, Tokyo 1,2,5
Tower view spotHistoric spotGardens