District of history of ichikoyoafurecho 歷 and civilization taste

sumiden*iohigashikyotomatohigashi*, so**sooyobiakiyohara. History of 歷 of the 您 kaizaikoshimmi**ko 戶 era (1600-1868) and culture. 絕 kakei* of *rido*zeko*goshi** 步. hikiii*matosumidenkawaoyobienchosuidomatokaku*iki, *sumiden*yuchojiyoshikaihomato*soku. This outside, ichinenchuyukakushuseidaiseisaimatokatsudozaiko*ko, nyosumitei*hanasaiioyobienkadai*. seikokokyojuichishitahigashikyorogai*jikyomimmatonetsujokan*.